O projektu

V oblasti Tušheti v Gruzii existuje několik chráněných území (národní park, přísná přírodní rezervace a chráněná krajinná oblast). Péče o ně má značné mezery (shází inventarizace a zásady lesnického managementu). Stav chráněných území není uspokojivý a v poslední době dochází k výskytu dynamických změn (značné usychání porostů, výskyt podkorního hmyzu). Z tohoto důvodu je nutné provést monitoring lesních ekosystémů a nastavení managementu, který by umožnil šetrné využívání lesních ekosystémů v souladu s cíli péče o ně.

Cílem projektu je nastavení základního modelu udržitelného lesnického hospodaření vycházející z aktuálně získaných dat o stavu lesních ekosystémů promítnutých do lesního hospodářského plánu. V rámci řešení projektu by měl být sestaven jednoduchý lesní hospodářský plán, který by měl v rámci kategorií lesa, zajistit přehled o možnostech využití dříví pro místní obyvatelstvo s ohledem na současný stav lesních porostů (kvalitativní a kvantitativní hodnocení, popis lesních typů). Důraz bude kladen na podchycení negativních činitelů, především výskyt hmyzích škůdců lesa.

Očekávanými výstupy projektu bude série map a metodik pro lesnickou inventarizaci (zjištění stavu lesa) a lesní hospodářské plánování, vyhodnocení stavu lesních ekosystémů z pohledu jejich ohrožení biotickými faktory (zejména podkorním hmyzem), navržení metodiky základního hospodářského plánování s důrazem na ochranu lesa a zajištění plnění jeho dalších funkcí – management lesních porostů v intenzích přírodě blízkého hospodaření.

Nedílnou součástí výstupů bude série školení pro stakeholdery, v kterých budou detailně seznámeni s jednotlivými metodikami, mapovými výstupy, jejich využitím a také budou zaškoleni do základního terénního sběru potřebných dat a jejich zpracování. Cílem je také zvýšení kvalifikace pracovníků správ chráněných území.

Předkládaný projekt navazuje na deklarované potřeby partnerské země (po diskuzi ze stakeholdery). Hlavními důvody navrženými k řešení jsou:

 • neexistence lesnické inventarizace;
 • není přesně zjištěn výskyt lesů, pastvin a luk včetně jejich výměr;
 • nejsou přesně definovány plochy lesů a určeny lesní typy (nedefinování) – neexistence popisu přírodních podmínek;
 • neexistují definice kvantitativních a kvalitativních charakteristik dřevo-produkčních zdrojů (funkcí lesa);
 • nedochází k hodnocení zdravotního stavu lesních ekosystémů;
 • stav lesních ekosystémů napadených hmyzem nebo houbami není vyhodnocován;
 • chybí monitorovací program na hodnocení poškození lesních ekosystémů biotickými škůdci včetně návrhu managementu, metodik hodnocení a potřebné péče o takto poškozené lesní ekosystémy;
 • management o lesní ekosystémy není postaven na trvale udržitelném využívání a nedochází k respektování potřeb místních komunit vzhledem k využívání lesních ekosystémů;
 • nejsou definovány ukazatele množství dříví v dané oblasti (roční přírůst, zásoba dříví, možnosti využití dříví, těžební limity, možnosti obnovy, apod.);
 • není definována ani určena druhová skladba a zastoupení dřevin v dané oblasti, atd.
 • ve většině případů se jedná o nedostatečně propracovaná metodická doporučení využitelná pro lesnické plánování, inventarizaci lesa a ochranu lesů.

Doba řešení projektu: srpen 2015 – prosinec 2017 (celkem 29 měsíců)